Základní škola a Mateřská škola Zátor
Základní škola a Mateřská škola Zátorpříspěvková organizace

Podpora rozvoje funkčních gramotností v ZŠ Zátor

CZ.1.07/1.1.07/03.0035

Obsah projektu

Školní vzdělávací program (ŠVP) vyžaduje neustálou inovaci vzhledem k současným vzdělávacím potřebám. V současnosti to je rozvoj přírodovědné, sociální a čtenářské gramotnosti v mezipředmětových vazbách. Koncepce rozvoje těchto gramotností je obsahem projektu.

Cílovou skupinou jsou žáci základní školy, školní družiny a pedagogové školy.

Realizaci projektu zajistí pedagogové základní školy a školní družiny. Inovací ŠVP v rámci projektu bude zajištěno potřebné dosahování výstupů žáků vzhledem k trendům a zároveň pro to budou vytvořeny podmínky v podobě personálních a materiálních zdrojů.

Cíle projektu

  • Prvním cílem projektu bude systematické rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků základní školy. K dosažení tohoto cíle budou v každé třídě základní školy zaváděny projektové aktivity, jejichž hlavním kritériem bude reálnost a propojenost s praktickým životem a rozvoj klíčových kompetencí žáků, proto se tyto aktivity budou realizovat převážně v terénu (exkurze, vlastivědné a přírodovědné poznávání, atd.). Na základě této reálnosti budou mít žáci větší možnost seznámit se s přírodou, navázat s ní vztah a pochopit její funkci a nepostradatelnost v životě člověka.
  • Druhým cílem projektu bude systematické rozvíjení sociální a čtenářské gramotnosti žáků školní družiny. Pro dosažení cíle v každém oddělení školní družiny budou formou projektů zaváděny nové metody a formy práce zaměřené na sebepoznání, komunikaci, vztahy, vztah k řemeslům, role v rodině, role v životě, čtení atd. Takto rozvinuté kompetence žáků jim umožní lepší orientaci ve školním prostředí, rodině, běžném životě a jsou také podporou pro další vzdělávání a výběr povolání. Součástí plnění tohoto cíle bude také zajištění materiálních podmínek v podobě vytvoření specifických zón zaměřených na různé metody a formy práce.
  • Třetím cílem projektu bude vypracování elektronické databáze metodických materiálů pro realizaci projektových aktivit zaměřených na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků základní školy a sociální a čtenářské gramotnosti žáků školní družiny. Pro dosažení tohoto cíle budou pro pedagogy vytvořeny dostatečné technické a finanční podmínky. Vzniklé metodické materiály umožní pedagogům lepší orientaci v problematice a vyšší kvalitu přípravy na výuku. Výhodou elektronické varianty je také možnost úprav vzhledem k aktuálním vzdělávacím potřebám. Nedílnou součástí naplňování všech výše zmíněných cílů je profesní růst pedagogů, který bude uskutečňován plněním nových úkolů, studiem odborné literatury, vzájemnými setkáními a workshopy, absolvováním vzdělávacích akcí a sebereflexí.
Klíčové aktivity – výstupy

Realizace projektových aktivit vedoucích k rozvoji přírodovědné gramotnosti

  • Ke zkvalitnění výuky v rámci aktivit projektu, ale i následně po ukončení projektu, budou pro všechny žáky základní školy realizovány exkurze zaměřené do přírodovědné oblasti. Tyto exkurze budou realizovány formou projektových aktivit.
  • Žáci se budou v rámci běžné výuky na projektovou aktivitu připravovat, v průběhu samotné realizace budou navštěvovat významná města, památky, historická místa, hory, muzea (technická, přírodopisná, IQ muzea), přírodní rezervace atd., přitom budou v různých organizačních formách (samostatně, dvojice, skupina, celá třída) plnit zadané úkoly, po proběhnutí aktivity se budou účastnit hodnocení získaných znalostí a dovedností. Pro každou třídu základní školy budou zrealizovány průměrně 4 projektové aktivity (2-4 projektové dny) v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Ve škole je 10 tříd, proto se bude celkem jednat o 40 projektových aktivit v objemu 160 vyučovacích hodin.
  • V rámci projektu bude podpořena služba poskytnutá agenturou. V této službě budou zahrnuty náklady na cestovné, průvodce, vstupné, zážitkové programy, ubytování atd. Dále budou pořízeny pracovní sešity do předmětů z přírodovědné oblasti, spotřební materiál (papíry na pracovní listy pro žáky) a didaktické pomůcky (GPS navigace, mikroskopy, mapy, modely, přírodniny atd.). Didaktické pomůcky a pracovní sešity budou využity při přípravě na projektovou aktivitu nebo při její evaluaci po ukončení. Realizace projektových aktivit vedoucích k rozvoji sociální gramotnosti – Ke zkvalitnění výuky zájmového vzdělávání v rámci aktivit projektu a také po jeho ukončení, budou pro žáky školní družiny realizovány projektové aktivity rozvíjející kompetence žáků v oblasti sociální a čtenářské gramotnosti a dále bude vytvořeno prostředí zajišťující implementaci projektových aktivit do výuky. Bude zrealizováno 80 projektových aktivit (16 v každém z 5 oddělení), v minimálním rozsahu 2 hodiny, celkový objem bude 160 hodin. Většina bude realizována v inovovaném prostředí ŠD, část v terénu.
  • Žáci se budou účastnit přímo, budou pracovat ve skupině, rozšiřovat své komunikační a sociální dovednosti, upevňovat vztah k řemeslům, kultuře, rozvíjet manuální zručnost, plnit úkoly v různých modelových situacích (rodina, škola, profese), zlepšovat čtenářské dovednosti atd.
  • V rámci projektu bude podpořeno vytvoření materiálních podmínek a podnětného prostředí ve formě vybavení zón (komunikační, pracovní, čtenářská a hrací). Pro komunikační zónu bude pořízen nábytek umožňující práci ve skupinách, komunitním kruhu a divadelní vybavení (masky, loutky, kulisy). Čtenářská zóna bude vytvořena pomocí paravánů a vybavena knihami. Do hracích zón budou pořízeny sestavy hraček a stavebnic zaměřených na profese, role v rodině a životě. Pracovní zóna bude posílena o vhodné židle, skříně a police na materiál, zástěry pro žáky, stojany na sušení výrobků a spotřební materiál určený na vyrábění. V rámci rozvoje sociálních dovedností žáků budou podpořeny služby v oblasti kultury a relaxace (programy, vstupenky, cestovné).

Vytváření elektronické databáze celoškolních vzdělávacích a výchovných projektů

  • Klíčová aktivita je zaměřena na vytváření podmínek pro implementaci projektových aktivit rozvíjejících klíčové kompetence žáků základní školy a školní družiny do výuky. V rámci této aktivity bude vytvářena elektronická databáze metodických materiálů k projektovým aktivitám rozvíjejících přírodovědnou gramotnost žáků základní školy a k projektovým aktivitám rozvíjejících sociální a čtenářskou gramotnost žáků školní družiny a budou vzděláváni pedagogové.
Přínos projektu

Projekt je přínosný pro všechny cílové skupiny tím, že rozvíjí prakticky všechny stránky jejich osobnosti. Je velkým motivačním faktorem a zároveň podporuje rozvoj vědomostí, dovedností a postojů v mezipředmětových vazbách.

Přínosem pro cílovou skupinu žáci základní školy bude možnost využívat nových vzdělávacích aktivit pro výuku předmětů jako je přírodopis, ekologie, zeměpis, fyzika, chemie, člověk a jeho svět atd. Přínos je i v upevňování pozitivních vztahů mezi žáky navzájem, a to jak v rámci kolektivu třídy, tak i celé školy a to formou vytvoření pracovních týmů, které budou společně plnit zadané úkoly v rámci projektových aktivit. Zařazením exkurzí, tj. propojením výuky s praktickým životem, se předměty zatraktivní a zvýší se i motivace dětí. V prostředí školní družiny budou naopak žáci motivováni k sebepoznávání a budou moci rozvíjet své schopnosti a dovednosti díky nově vytvořenému prostředí, které bude skýtat celou řadu možností jak se seberealizovat, včetně nejrůznějších funkčních zón jako čtecí, hrací, pracovní či komunikační zóna. Tyto nabyté zkušenosti budou moci dále rozvíjet ve školním i mimoškolním prostředí a zúročí je zejména při volbě povolání. Pedagogové základní školy i školní družiny se budou aktivně podílet na tvorbě metodických materiálů, získají nové informace a znalosti z oboru, budou se dále vzdělávat a sebevzdělávat. Pedagogové budou mít odpovídající materiální podmínky k realizaci požadovaných výstupů, čímž budou mít možnosti odvádět práci v požadované kvalitě vzhledem ke stanoveným cílům základního vzdělávání.


Bc. Mgr. Barbora Šovčíková ředitelka školy

Datum vložení: 4. 5. 2021 14:19
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2021 17:24
Autor:

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasí

dnes, pondělí 24. 1. 2022
mírné sněžení 1 °C -6 °C
úterý 25. 1. mírné sněžení 2/-1 °C
středa 26. 1. mírné sněžení 1/-1 °C
čtvrtek 27. 1. zataženo 2/0 °C

Logo RadAktivní škola